TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks1,2 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks2,6 kg.
  31.8Laks6 kg.
  31.8Sjøørret0,8 kg.
  31.8Laks12 kg.
  31.8Laks2 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks3 kg.
  30.8Laks2 kg.

  Fiskeregler

  Fiskekort

  Alle som vil fiske laks i Nidelva må ha gyldig fiskekort eller skriftlig tillatelse fra Nidelva Fellesforvaltning/TOFA og/eller Grunneier (Grunneier plikter og innhente oppdatterte fiskeregler og skjellprøvekonvolutter før sesongstart). Fiskekortet er kun gyldig sammen med betalt fisketrygdavgift og skal til enhver tid medbringes under fisket. Fiskekort er personlig. Den som leier fiskedøgn eller kjøper fiskekort av TOFA har ikke adgang til å overlate, videreselge eller leie bort fisket til andre. Ubenyttede fiskekort refunderes ikke. Myndighetspålagte innskrenkinger eller stenging av fiske gir heller ikke krav på refusjon. TOFA kan i spesielle tilfeller gi dispensasjon fra sine utleieregler ved skriftlig søknad.


  Fisketid
  Fiske i lakseførende del av Nidelva er lovlig i perioden 1. juni – 31. august.
  Fiskedøgn i Nidelva strekker seg fra 12.00 på formiddagen til 12.00 neste formiddag.


  Fiskekvoter
  • Døgnkvote på to laks hvorav en kan være over 3 kilo, fåes den på 3 kilo først skal fiske avsluttes.
    Det er en årskvote på 10 laks fra 2020 sesongen
    Hunnfisk er fredet fra 15.august.
    Det er forbudt og bruke mark som agn fra 15.august.
    Det skal taes skjellprøve av alle avlivede laks! 
  «Ved å skrive mobiltelefonnummer på skjellkonvolutten, samtykker du til å motta en SMS fra Veterinærinstituttet med svar på din skjellprøve. Telefonnummer blir ikke brukt til andre formål og slettes ved endt prosjektsesong.» Utfylt prøve leveres hos TOFA i Leirfossveien 76.
  • Sjøørreten er totalfredet i Nidelva og skal gjenutsettes. Det oppfordres også til å sette ut all ørret.
  • Dersom en fisk av dyrevelferdsmessige grunner ikke kan gjenutsettes, skal TOFA kontaktes per telefon eller SMS (95230510/98033041) umiddelbart etter avlivning. Fisken skal da leveres inn til TOFA. 


  Generelle regler
  • Det er forbudt å etterlate avfall langs elva. Alle plikter å rydde etter seg selv.
  • All fangst skal innrapporteres til TOFA innen 24 timer via web eller telefon. Brukernavn/passord skaffes ved henvendelse.
  • Bemerk varierende vannstand i elva grunnet vekslende kjøring av kraftstasjonene. Det skal ikke vades dypere enn skrittdybde, og ikke vades ut til steder hvor man kan bli sittende fast ved plutselig vannstandsøkning.
  • Fiske fra broer og brokar er ikke tillatt.
  • Fisket skal være bevegelig; -begynn øverst i hølen og fisk medstrøms.
  • Markgraving langs elva er ikke tillatt.
  • Fiskere plikter å sette seg inn i gjeldende valdgrenser. Disse er markert på kart/bilder og med skilt på valdene. Fisket skal foregå slik at både fisker og redskap befinner seg innenfor grenseskiltene. Dette gjelder også ved fiske fra båt.
  • Benytt veier og stier for adkomst til valdene. Gå ikke over private områder. Parkering må foregå i henhold til offentlige regler og bestemmelser.
  • Plassering av telt og campingvogner tillates ikke langs elva. Det er ikke tillatt å sette opp plastdukhytter, gapahuker eller lignende konstruksjoner langs elva.
  • TOFA forlanger sportsfiskemessig adferd langs elva. I tillegg til etterlevelse av de formelle fiskeregler, skal det fremvises hensynsfull oppførsel mot andre fiskere, samt øvrige brukere av Nidelva og tilliggende friluftsarealer.
    Elektroniske hjelpemidler som ekkolodd, Deeper, og Drone er forbudt benyttet under fiskedøgnet.


  Redskapsbruk
  • Kun stang og håndsnøre er tillatt.
  • Som agn er det kun tillatt å bruke mark, sluk, spinner, wobbler og flue. Fiske med reke er forbudt.
  • Ved fiske fra land er det tillatt å benytte én stang eller ett håndsnøre per person. Det er tillatt med inntil to agn per stang eller håndsnøre. Ved fiske fra båt er det tillatt å benytte to redskaper (stang eller håndsnøre) per båt. Det er da kun tillatt med ett agn per stang eller håndsnøre.
  • Fiske med søkke er kun tillatt ved:
            -fiske med mark som eneste agn. Søkket skal da være festet i tynnere tøm, slik at fortrinnsvis kun                  søkket slites ved feste.
            -bruk av wobbler, sluk eller flue ved harlingfiske/dorging.
  • Det skal ikke benyttes mer enn tre enkeltkroker eller én trippelkrok. Wobbler kan imidlertid ha inntil tre trippelkroker.
  • Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 13 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm.
  • Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes.
  • Redskapen skal ikke forlates under fiske.
  • Ved fiske med flue skal flytedupp eller fluesnøret utgjøre kastevekten.
  • Fiske skal foregå med solid lakseutstyr og snøretykkelse som tåler fisk på 25 kg.


  Båtfiske
  Nidelva er sterkt regulert i forbindelse med kraftutbygging. Vannstanden kan variere mye gjennom døgnet. Dette stiller store krav til den som skal ro. All roing foregår på eget ansvar. Ved å leie båtfiske av TOFA, bekrefter leietager at man anser seg som erfaren og skikket til å ro. Fiskerne er selv ansvarlige for å medbringe og bruke godkjente redningsvester. En tredje åre og åregaffel skal medbringes i båten i tilfelle tap/brudd. Båter skal etter endt fiske være rengjort/fylt med vann og fortøyd innenfor gjeldende fisketid.

  Gytebestandsmål
  I vassdrag med fastsatt gytebetsandsmål skal den lokale fiskeforvaltningen innen en måned før sesongen slutter foreta en bestandsvurdering med sikte på å sette i verk ekstraordinære tiltak dersom det er fare for at gytebestandsmålet ikke vil bli nådd.

  Valdspesifikke regler
  • Vald 1 - Leirfosshølen:
          -Forbudt å kaste fra oppankret båt («dregging»). Med deregging omfattes også og kjøre båt inn på grunt vann og fiske fra båten. En man skal sitte ved årene! På øvrige båtvald er dregging tillatt.
          -Forbudt å ro med to båter samtidig på brekket.
          -Oppstrøms spissen på tangen er alt fiske forbudt. Se kart.
           Det er ikke lov og ha med hund og katt på Tangen!

  • Flere av valdene har en turnus i forhold til andre lag og private rettighetshavere. Fiskeområdet som disponeres kan være ulikt på forskjellige døgn. Fiskerne plikter å sette seg inn i den gjeldende turnus på valdet.
  • De som leier TOFAs hytter og båter sette seg inn i gjeldende regler rundt rengjøring og bruk. Brudd på disse regler fører til at vedkommende må betale gebyr for rydding og/eller erstatning, og kan medføre inndragning av fiskekort og utestenging fra fremtidig fiske.


  Sanksjoner
  Ved brudd på fiskeregler og – kvoter, forbeholder TOFA seg retten til å inndra fiskekort vederlagsfritt og nekte vedkommende fremtidig fiske på TOFAs vald. Alvorlige brudd politianmeldes.
   


                              
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.