TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks4,5 kg.
  31.8Laks4 kg.
  31.8Laks1,05 kg.
  31.8Laks3,4 kg.
  31.8Laks1,5 kg.
  31.8Sjøørret6 kg.
  31.8Laks2,5 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks1 kg.

  Fiskeregler


  Regler for fiske etter anadrome laksefisk i Orkla 2010

   


  Orkla Fellesforvaltning har fastsatt følgende regler for fiske etter anadrome laksefisk i henhold til sitt Flertallsvedtak.

  § 1 Omfatter
  Reglene gjelder for den lakseførende delen av Orkla.

  § 2 Fisketid
  Det er tillatt å fiske etter anadrom laksefisk i perioden f.o.m. 1. juni t.o.m. 31. august.Sjøørreten er fredet.

  § 3 Redskapsbruk
  Til fangst av anadrom laksefisk er det bare tillatt å bruke stang. Det kan bare brukes ett redskap per person, ett snøre per redskap og ett agn per snøre. Redskapen skal ikke forlates under fiske. Som agn er det bare tillatt å bruke naturlig mark*), sluk, spinner, flue og wobbler med maks en trippelkrok. Fiske med reke eller kunstig mark**) er forbudt. Ved innførsel av naturlig mark til Norge må nasjonalt regelverk følges.
  Det skal ikke brukes agn med mer enn til sammen tre enkeltkroker eller en trippelkrok Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 13 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm.
  Ved bruk av flue som agn skal flytende dupp eller fluesnøret utgjør kastevekten, dvs. at vekten ikke skal ligge i kroken, i tuben eller i annen del av utstyret. Bruk av søkke er bare tillatt ved fiske med mark. Ved fiske med dupp skal duppen flyte på overflaten. Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes.
  *) Naturlig mark = biologisk mark, eksempelvis meitemark
  **) Kunstig mark = teknisk produsert mark, eksempelvis Gulp

  § 4 Minstemål, kvoter og gjenutsetting
  All anadrom laksefisk med lengde mindre enn 35 cm skal settes ut igjen. Vi anmoder om at all gytefarget laks settes levende ut igjen. Vinterstøing skal settes ut. Sjøørreten er fredet og skal settes levende ut igjen.
  Døgnkvote for laks er 1 stk og sesongkvote for laks er 8 stk, hvorav maks 4 kan være over 80 cm.
  Døgnkvoten er definert som det antall fisk en person samlet kan avlive i løpet av ett døgn (fiskedøgnet). Fiskedøgnet følger døgnangivelsen på fiskekortet (for ukekort og sesongkort følges datodøgnet). Kvoten gjelder for den enkelte fisker, og kan ikke overføres til andre. Når døgnkvoten på laks er nådd, skal alt fiske avsluttes inntil nytt fiskedøgn starter. Sesongkvoten er det antall fisk en person kan avlive i løpet av en sesong. Når sesongkvoten på 8 laks er nådd, skal alt fiske avsluttes inntil ny sesong starter.

  Skadd fisk skal avlives. Levende gjenutsatt fisk regnes ikke med i kvoten. Fisk under minstemålet (35 cm) og vinterstøing inngår ikke i kvoten når de blir levende gjenutsatt. All fisk skal innrapporteres fortløpende til Orkla Fellesforvaltning i gjennom hele sesongen, også gjenutsatt fisk. Gjenutsetting av fisk skal skje skånsomt og i tråd med Orkla Fellesforvaltnings retningslinjer.

  § 5 Regulering av fiske ved fosser, stryk og bruer
  I tiden fra og med 1. juli og ut fiskesesongen er det fra Vigorbrua og ut til grense elv/sjø bare tillatt med lett fiske.
  Lett fiske er fiske med:
  a) flue hvor flytende dupp eller fluesnøret utgjør kastevekten,
  b) mark med eller uten dupp.
  Søkke er forbudt.

  § 6 Fiske etter rømt oppdrettsfisk
  For å beskatte rømt oppdrettsfisk, kan fylkesmannen åpne for fiske etter anadrome laksefisk ut over ordinær fisketid. Fylkesmannen bestemmer i samråd med den lokale fiskeforvaltning og den aktuelle kommune om et slikt fiske skal åpnes, hvilke elvestrekninger fisket skal omfatte, tidsrommet for fisket og hvilke redskap som skal benyttes.

  § 7 Desinfisering av fiskeredskap
  All fiskeredskap, håver, vadere, vadebukser, båter og lignende som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong skal desinfiseres før bruk i nytt vassdrag rundt Trondheimsfjorden. Ved innførsel av fiskeutstyr, håver, vadere, vadebukser, båter og annet utstyr til Norge skal alt være rengjort og desinfisert før det kan tas i bruk i elvene. Attest på at dette er utført skal vises fram ved leie av fiske eller kjøp av fiskekort. Attesten skal tas med og vises fram ved eventuelle kontroller.

  § 8 Gytebestandsmål
  Innen utgangen av juli skal man foreta en bestandsvurdering med sikte på å sette i verk ekstraordinære tiltak dersom det er fare for at gytebestandsmålet ikke vil bli nådd.

  § 9 Straffebestemmelser
  Brudd på reglene er straffbart, jfr. Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 49. Overtredelse kan medføre gebyr eller eventuelt politianmeldelse. Fiske kan ikke gjenopptas før ilagt gebyr er betalt. Gebyr for manglende desinfisering er kr. 3000,-, for andre overtredelser kr 1000,-. Utleier / kortselger har plikt til å kontrollere om fiskeren har løst Fiskeravgift og har gyldig desinfiseringsattest.

  § 10 Ikrafttreden
  Reglene trer i kraft 15. mai 2010.
   


                              
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.