TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks1,2 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks2,6 kg.
  31.8Laks6 kg.
  31.8Sjøørret0,8 kg.
  31.8Laks12 kg.
  31.8Laks2 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks3 kg.
  30.8Laks2 kg.

  Rydding av sjøørretbekker i Nidelva

  I Nidelva og i bekkene tilknyttet vassdraget er det de siste 15 årene gjort en rekke grep for å gjøre forholdene for fisk bedre. Vannkvaliteten i bekker med avløp i vassdraget er gradvis rettet opp og habitatforbedrende tiltak er gjennomført for å øke den naturlige produksjonen av fisk i vassdraget. Fortsatt er det arbeid som må gjøres for sikre sjøørretens overlevelse i vassdraget; vannkvaliteten må sikres i hovedelva og i sideløp, og det er fortsatt habitatforbedrende tiltak som kan gjøres for å optimalisere bestandene av sjøørret i vassdraget. Nedenfor er en liste over de tiltak som er gjort siste 15 år:
   
  Leirelva
  I dag er det bare én gytebekk i Nidelva med egnede gyte- og oppvekstforhold for sjøørret. Det er Leirelva. Denne bekken er det gjennomført en rekke tiltak i som forbedring og sikring av vannkvalitet, og flere habitatforbedrende tiltak for å øke produksjonen i bekken. Den anadrome strekningen i bekken er i dag 2,5 km, og bekken har i dag en god økologisk tilstand. Uten disse tiltakene, som er gjennomført av Trondheim Kommune, hadde ikke sjøørreten hatt noen velfungerende gytebekk i vassdraget.  

  Heimdalsbekken 
  Heimdalsbekken er en sidebekk til Leirelva. Bekken har tidligere vært svært forurenset, men Trondheim Kommune jobber nå med å sikre vannkvaliteten i bekken, og har i tillegg gjort en rekke habitatforbedrende tiltak og fjernet vandringshindre i bekken.
   
  Sverresdalsbekken
  I 2010 ble også Sverresdalsbekken, med utløp i Nidelva, åpnet for sjøørret. Bekken er kort, og det er bygd 32 terskler for at fisken skal komme seg opp i bekken, samt en større kulp for eventuell gyting. I 2011 er det registrert høy yngelproduksjon i de nedre delene av denne bekken, noe som indikerer at sjøørret har gytt i munningsområdet av Sverresdalsbekken, der det også er lagt ut egnet gytegrus. Det arbeides fortsatt for å sikre vannkvaliteten i bekken. Forhåpentligvis vil åpningen av denne bekken framover fungere som et godt gyteområde for sjøørreten i de nedre delene av elva. Ansvarlig for dette prosjektet har Trondheim Kommune vært i samarbeid med Statens Vegvesen.
   
  Møllekanalen
  I 2010 ble det også gjennomført et habitatforbedrende tiltak for sjøørreten i et lite sideløp til Nidelva. Sideløpet ble åpnet opp og har nå vannføring selv på minstevannføring. I tillegg ble bekken tersklet opp og gytegrus lagt ut. Dette tiltaket ble støttet av Fylkesmannen i Sør – Trøndelag og gjennomført av TOFA. Yngel-/ungfiskundersøkelser foretatt av NIVA har registrert gode forkeomster av årsyngel og eldre laksefisk, både ørret og laks, etter tiltaket.
   

  Møllekanalen før rydding


  Møllekanalen etter rydding


   

                                 
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.