TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks1,2 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks2,6 kg.
  31.8Laks6 kg.
  31.8Sjøørret0,8 kg.
  31.8Laks12 kg.
  31.8Laks2 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks3 kg.
  30.8Laks2 kg.

  Generelt om rydding av sjøøøretbekker


  Sjøørretens tilbakegang i Trondheimsfjorden

  De største elvene rundt Trondheimsfjorden har de siste 10 årene opplevd en sterk tilbakegang av sjøørret. På grunn av den sterke tilbakegangen i sjøørretfangstene i elva ble det innført totalfredning av sjøørreten i mange vassdrag fra 2009 - en ordning som har fortsatt fram til i dag.  Hva som er grunnlaget for tilbakegangen av sjøørret i disse elvene er fortsatt uvisst. Om problemene for sjøørreten ligger i elv eller om problemene for sjøørret er i havfasen er uvisst. For å bygge opp sjøørretbestanden igjen anbefaler DN ulike tiltak, herunder reduksjon av trusler fra marine fiskerier og fiskeoppdrett, ulike vernetiltak samt habitattiltak. Den delen som vi som forvalter sjøørreten i elvene kan påvirke direkte er vernetiltak og habitatforbedrende tiltak. Det er i dag ikke mulig å innføre strengere vernetiltak i elvefasen til sjøørreten i de fleste elvene, men det er mulig å forbedre vilkårene i elva.

  I motsetning til laksen gyter sjøørreten helst i mindre bekker og sideløp. Bekkene er utsatte habitat som lett kan bli alvorlig påvirket. Tørke, flom, forsuring, forurensning, jordbruk, graveaktivitet og redusert tilgjengelighet ved stenging av vandringsveier med kulverter er eksempler på aktiviteter som kan ta knekken på flere årskull ørretyngel i slike bekker. 


  Vanndirektivet og vannforskriften

  EUs vanndirektiv har blitt gjort gjeldende for Norge gjennom vannforskriften. Den skal sikre en bærekraftig bruk av vassdrag og at miljømål nåes. Fiskefaunaen inngår som et av kvalitetselementene som skal overvåkes og klassifiseres, der bl.a. laksefisk vil bli en sentral indikator på om målet om tilstrekkelig gyte-/oppvekst, vandrings- og spredningsveier nås. For fiskesamfunn i Norge, spesielt laksefisk, betyr dette større fokus på dagens hydromorfologi koblet opp mot naturtilstand, og en mer tiltaksrettet overvåking med identifisering av problempunkter i vassdraget, som skal bidra til å nå miljømål. Mye tyder på at det i fremtiden vil bli større fokus på restaurerings og biotopjusterende tiltak, i motsetning til økt satsing på utsetting av kultivert fisk. 

  Det er ønskelig å bedre egenrekrutteringen i elva i forhold til dagens situasjon, og på denne måten å sikre genetiske mangfold og overlevelse i framtiden, samtidig som dette kan være et viktig bidrag til å tilfredstille EU`s krav om ”Godt Økologisk Potensiale” i elvene i vårt lokalsamfunn.

                                 
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.