TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks1,2 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks2,6 kg.
  31.8Laks6 kg.
  31.8Sjøørret0,8 kg.
  31.8Laks12 kg.
  31.8Laks2 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks3 kg.
  30.8Laks2 kg.

  Hva kan gjøres?

  Fokus på habitatforbedrende tiltak

  For å legge forholdene best mulig til rette for sjøørreten i våre elver er det sært viktig å ta vare på å optimalisere livsvilkårene for fisken. Fisken trenger rent vann, skjul, mat og tilstrekkelige gyteforhold for å optimalisere bestanden av fisk. Vi i TOFA er hvert år med på flere habitatforbedrende tiltak for sjøøret. Ønsker du tips eller bistand til denne typen prosjekter er det bare å ta kontakt med oss. Nedenfor får du en liste med punkter som er viktig for å optimalisere bestandene av sjøørret.

  1. Sikre vanngjennomstrømning og vannkvalitet

  Det første punktet som må sjekkes i bekker er å finne ut om vannkvaliteten i bekkene er rent. Rent vann må til både for fisk og for maten som fisken lever av. Er ikke vannet rent i bekken som du tenker å gjøre bedre for sjøørreten må du kontakte kommunen du bor i. Kommunen plikter nå å gjøre vannkvaliteten god nok for fisk i forhold til "Vannforskriften"!

  2. Utgraving av eksisterende kulper

  Dypere kulper gir leveområder for større fisk og fungerer som tilfluktssteder ved lav vannføring sommer og vinter. Kulper kan dannes naturlig ved endring av strømforhold, eller de kan graves ut. Dersom de graves ut, er det viktig å unngå å avdekke finmasser som er utsatt for videre erosjon. Kulper bør normalt kombineres med en strømkonsentrator oppstrøms. Dette medfører økt vannhastighet inn i kulpen slik at den ved flom spyles ren for tilført materiale. Kulper i sideløpet bør være 40-100 cm dype ved lavvannssføring, og inneholde større steiner som kan fungere som skjulested.

  3. Utlegging av stein og steingrupper
  Steiner øker vanndybden, vannoverflaten brytes ofte og variasjonene i strømmens hastighet øker. Bak stein finner fisken hvile og skjul for predatorer. Dessuten fanger steiner organisk materiale som har betydning både som skjul og næringsmateriale for småfisk. Små elver med egnete gyteområder, som i tillegg har mye stor og grov stein i oppvekstområder, produserer ofte mye fisk. Steiner forhindrer også bunnfrysing vinterstid ved at isen gjerne legger seg oppå steiner. Stein bør være i størrelsen 20-100 cm. I kulpene som dannes, samt i strykpartiene mellom kulpene bør det legges ut større stein på det aktuelle området. .  Bilde: Bredden er steinsatt på en måte som synes naturlig, bunnen har fått noen dypere kulper, nok sk,ulplasser og tilstrekkelig gytesubstrat. NB: Denne bekken mangler fullstendig kantvegetasjon, som er like viktig som subtrat mhp skjul og produksjon av laksefisk

  4. Utlegging av gytegrus


  Gytegrus er svært viktig for å optimalisere gyting for sjøørreten. Med å legge ut gytegrus ønsker man å maksimere produksjonen av ørret, og gi så gode gyteområder som mulig. I mange elver er tilgjengelige gyteområder for sjøørreten mangelvare og ethvert tilskudd til dette vil øke mulighetene for å styrke bestanden i elva. For ørreten er stein med diameter på 2-8 cm velegnet som gytesubstrat.

  I bekker bredere enn 1 meter anbefales følgende grussammensetning:

  75 % stein mellom 15-35 millimeter

  25 % stein mellom 35-80 millimeter

  For å stabilisere substratet og hindre nedslamming bør det legges stor stein innimellom. Grusdybden på gyteplassene bør være mellom 20 – 50 cm. Arealene det legges ut gytegrus på bør være minimum 2 – 5 m2, for at større sjøørret skal ha mulighet til å gyte på områdene.
     5. Kantvegetasjon

  Kantvegetasjonen ved sideelvene må være god, med trær som henger over elveløpet. Kantvegetasjonen er svært viktig opprettholdes for at fisken har skjul og tilstrekkelig næringstilgang.

  Vi i TOFA ønsker deg lykke til med å forbedre forholdene for sjøørreten i elver og bekker!                              
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.