TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks1,2 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks2,6 kg.
  31.8Laks6 kg.
  31.8Sjøørret0,8 kg.
  31.8Laks12 kg.
  31.8Laks2 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks3 kg.
  30.8Laks2 kg.

  Generelle fiskeregler i saltvann


  Fritidsfiske i sjøen er en viktig del av allemannsretten. I sjøen kan du fiske uten grunneiers tillatelse. Det frie fisket gjelder i utgangspunktet også fiske med faststående redskap. Et unntak fra fritt fiske er fiske med faststående redskap etter laks, sjøørret og sjørøye. Her har grunneier enerett på, og i umiddelbar nærhet av, egen grunn.  Det finnes et omfattende regelverk for fisket i saltvann. Regelverket omhandler både lovlig redskap, merkingsplikt og fisketider. For fiske med stang eller andre håndredskaper er det relativt få restriksjoner.

  Norske statsborgere har rett til å fiske innenfor fiskerigrensen

  Alle norske statsborgere og personer bosatt i Norge har i utgangspunktet rett til å fiske innenfor fiskerigrensen på tolv nautiske mil. Utenlandske statsborgere som ikke har fast bopel i Norge har lov til å drive sportsfiske med håndredskap, men de kan ikke selge fisken.

  I henhold til regelverket kan norske fritidsfiskere bare drive fiske med følgende redskaper:

  • håndsnøre, fiskestang og en maskindrevet juksa eller dorg
  • garn med samlet lengde på inntil 210 meter
  • liner med opptil 300 angler
  • inntil 20 teiner eller ruser

  Hver enkelt fritidsfisker kan kombinere disse redskapstypene i den mengden som er oppgitt. Dersom det er to eller flere fritidsfiskere ombord i ett fartøy, gjelder redskapsbegrensningen per fartøy og ikke per person. Det er ikke tillatt for fritidsfiskere å fiske med trål, snurrevad eller not.

  Stang eller håndsnøre

  Ved fiske i sjøen med stang eller håndsnøre etter laks, sjøørret eller sjørøye kan det kan fiskes hele året, men vær oppmerksom på at i den tiden det ikke er tillatt å fiske i vassdraget, må du fiske minst 100 meter fra grensen mellom elv og sjø (eller fra elveutløpet, dersom grensen mellom elv og sjø ikke er fastsatt).

  Vær oppmerksom på at fylkesmannen kan ha utvidet området og tidsrommet for fiskeforbudet i Forskrift om fredningssoner ved utløp av vassdrag.

  I tillegg til de agntypene som er tillatt i ferskvann, er det også tillatt med annet organisk agn i sjøen. Ved fiske fra land er det tillatt å benytte en stang eller ett håndsnøre per person. Det er tillatt med inntil to agn per stang eller håndsnøre.

  Ved fiske fra båt er det tillatt å bruke to redskaper (stang eller håndsnøre) per båt. Det er kun tillatt med ett agn pr. stang eller håndsnøre.

  Fiske med faststående redskaper

  Ved fiske i sjøen med faststående redskaper etter laks, sjøørret og sjørøye, må du huske at:

  • det gjelder ulike fisketider for fiske med de enkelte redskapene.
  • fiske med faststående redskaper er knyttet til grunneierretten. Grunneier har enerett til fiske på egen grunn og på nærmest tilstøtende grunn.
  • du må registrere deg hos vedkommende fylkesmann før du starter fisket.
  • å være oppmerksom på at fylkesmannen kan ha fastsatt en frist for registrering.
  • fiske etter rømt oppdrettsfisk om høsten er tillatt i store deler av landet. Fisketider for dette fisket fremgår av forskrift om fisketider i sjøen.

  Fiske med garn

  Ved fiske i sjøen med garn (vanlig settegarn, flytegarn, osv.), må du huske:

  • at det er forbudt å fiske etter villaks, sjøaure eller sjørøye.
  • at du plikter å sette redskapen slik at du ikke får laks, sjøørret eller sjørøye.
  • å merke redskap med navn og adresse.
  • å senke ned garn i perioden 1. mars til 30. september, slik at hele fangstdelen står minst tre meter under havoverflaten til enhver tid (gjelder garn med maskestørrelser 32 millimeter eller større). Vær oppmerksom på at fylkesmannen kan gjøre nedsekningspåbudet gjeldende også for maskestørrelser under 32 millimeter.
  • at fiske med kilenot, sitjegarn og krokgarn er knyttet til grunneierretten, og at det gjelder spesielle bestemmelser for fiske med disse redskapstypene.


  Minstemål

  Bestemmelsene om minstemål gjelder også for fritidsfiske. Makrell som fiskes med krok eller garn og sei til egen husholdning/eget agnforbruk er unntatt reglene for minstemål. Det vil blant annet føre til at barns sportsfiske fra eller ved land i liten grad blir hindret av de nye bestemmelsene. Det er heller ikke minstemål på lange, lyr og steinbit.

  Oppdatert liste over minstemålene er å finne på Lovdata.

  Småfisk skal slippes ut i sjøen igjen
  Dersom du skulle få en fisk som er under minstemål, skal du løsne den forsiktig fra fiskeredskapen og slippe den ut i sjøen igjen. Dersom fisken er død eller tydelig ikke levedyktig kan du spise den.


                                 
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.