TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks1,2 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Laks2,6 kg.
  31.8Laks6 kg.
  31.8Sjøørret0,8 kg.
  31.8Laks12 kg.
  31.8Laks2 kg.
  31.8Laks5 kg.
  31.8Laks3 kg.
  30.8Laks2 kg.

  TOFAs Vedtekter

  Vedtekter for Trondheim Omland Fiskeadministrasjon
  Vedtatt på årsmøte den 4.mai 1996
  Redaksjonelt endret på årsmøte 6.mai 1987
  Endringer vedtatt på årsmøte den 28. mai 2009
  Endringer vedtatt på årsmøte 25. april 2013
  Endringer vedtatt på årsmøte 29. april 2014
  Endringer vedtatt på årsmøtet 29. april 2015, med virkning fra 29.april 2016
  Revidert i forhold til fylkessammenslåing til Trøndelag med virkning f.o.m 2018
   
  Formål § I

  1.1 Trondheim Omland Fiskeadministrasjon (TOFA) er en ideell organisasjon uten økonomiske formål, med friluftsliv og sportsfiske som arbeidsområde.
  1.2 TOFA er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. TOFA er en frittstående organisasjon uten binding til andre organisasjoner.
  1.3 TOFA skal gjennom sitt arbeid legge vekt på at vassdragene forvaltes på en bærekraftig måte. Innenfor denne rammen kan fiskeressursene utnyttes ved høsting.
  1.4 TOFA skal arbeide for å ivareta allmennhetens adgang til utøvelse av sportsfiske til akseptable priser. Tilbud til barn, ungdom og familier skal prioriteres.
  1.5 TOFA skal gjennom opplysningsvirksomhet arbeide for at biotopforbedrende tiltak og kultiveringsarbeid skjer i henhold til lover, forskrifter og vitenskapelige prinsipper.
  1.6 TOFA skal gjennom sitt arbeid skape respekt for lovgivningen som vedrører friluftsliv, naturvern og sportsfiske.
  1.7 TOFAs geografiske arbeidsområde er fortrinnsvis i Trondheimsregionen og virkeområdene til TOFAs medlemsorganisasjoner og samarbeidspartnere.
   
  Medlemskap § 2
   
  Som medlemmer av TOFA kan følgende opptas:
   
  2.1 Fylkesmannen i Trøndelag
  2.2 Trøndelag fylkeskommune
  2.3 Kommuner i Trøndelag
  2.4 Hovedsamarbeidspartnere
  2.5 Norges Jeger- og Fiskerforbund med organisasjonens fylkeslag og foreninger i Trøndelag
  2.6 Elveeierlag i Trøndelag
  2.7 Grunneierlag i Trøndelag
  2.8 Fjellstyrer i Trøndelag
  2.9 Andre organisasjoner og lag med sammenfallende interesser, mål og oppgaver.
  2.10 Medlemskap erverves ved å betale den av årsmøtets vedtatte kontingent innen forfall eller ved tilskudd større enn kontingenten.
  2.11 TOFA mottar ikke personlige medlemmer, men kan opprette arbeidslag og støttegrupper for forskjellige prosjekter.
  2.12 Søknader om medlemskap styrebehandles.
   
  Kontingent § 3
   
  3.1 TOFAs medlemmer betaler en kontingent som fastsettes årlig av årsmøtet etter forslag fra styret.
  3.2 Kontingenten forfaller til betaling 1. april hvert år.
  3.3 Medlemmer som stiller rettigheter til disposisjon, deltar aktivt i dugnadsarbeid og lignende fritas for kontingentbetaling.
  3.4 Medlemmer omfattet av §2.1, §2.2 og§2.3 fritas for kontingentbetaling.
   
  Styret § 4
   
  Styret leder TOFAs arbeid og forvalter organisasjonens anliggende. Styret ansetter daglig leder og andre medarbeidere og utarbeider instruks for disse.
  Sammensetning, valg og funksjonstid:
   
  4.1 Styret skal ha 8 medlemmer og 2 valgte varamedlemmer.
  4.2 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer velges av årsmøtet.
  4.3 1 medlem med personlig varamedlem utpekes av Trøndelag fylkeskommune.
  4.4 1 medlem med personlig varamedlem utpekes av Trondheim kommune.
  4.5 Styremedlemmene velges for 2 år. Styrets leder og nestleder velges særskilt av årsmøtet blant styremedlemmene for 1 år.
  Oppgaver.
  4.6 Styret skal iverksette årsmøtets bestemmelser.
  4.7 Styret skal se til at TOFA har en tilfredsstillende organisasjon og at virksomheten er i overensstemmelse med TOFAs vedtekter.
  4.8 Styret skal påse at det føres regnskap og budsjett i samsvar med lov og forskrifter og at aktiva registreres og forvaltes på betryggende måte. Regnskapet revideres av to valgte revisorer.
  4.9 Styret skal engasjere seg i og gi faglige råd til administrasjonen vedrørende TOFAs arbeid i henhold til § 1.
  Innkalling og beslutningsdyktighet
  4.10 Lederen innkaller styret når han finner det nødvendig eller etter anmodning av minst 3 av styrets faste medlemmer.
  4.11 Styrets varamedlemmer kan innkalles til styremøtene.
  4 12 Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede.
  4.13 Styret avgjør sakene ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme saken.
   
  Daglig leder § 5
   
  5.1 Daglig leder forestår TOFAs daglige ledelse og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Andre ansatte er underlagt daglig leder.
  5.2 Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter TOFAs forhold er av uvanlig art eller stor betydning.
  5.3 Daglig leder representerer TOFA utad i anliggender som faller innenfor hans/hennes myndighet.
  5.4 Daglig leder tiltrer TOFAs styre uten stemmerett.
   
  Signaturrett og prokura § 6
   
  Styreleder og daglig leder har signaturrett og prokura alene og hver for seg.
   
  Årsmøtet § 7
   
  Årsmøtet er TOFAs høyeste myndighet.
  Sammensetning.
  Representanter til årsmøtet utpekes etter følgende regler:
   
  7.1 Trondheim kommune 5 representanter.
  7.2 Fylkeskommuner, fylkesmennene og andre kommuner 1 representant hver.
  Jeger- og fiskerforeninger: tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) 2 representanter for de første 100 medlemmer og ytterligere 1 representant for hver påbegynt 100, dog ikke over 10 representanter for noen forening.
  7.3 NJFFs fylkeslag i Nord- og Sør-Trøndelag 2 representanter hver.
  7.4 Medlemmer blant elveeierlag, grunneierlag og fjellstyrer 4 representanter hver.
  7.5 Øvrige medlemmer 1 representant hver.
  Oppgaver
  Årsmøtet skal:
  7.6 Behandle styrets årsberetning.
  7.7 Godkjenne revidert regnskap.
  7.8 Vedta budsjett.
  7.9 Behandle andre saker, som etter vedtektene hører under årsmøtet.
  Valg
  Årsmøtet skal foreta følgende valg:
  7.10 Årsmøtets ordfører for 1 år.
  7.11 Styrets medlemmer med 2 varamedlemmer, leder og nestleder. Styrets medlemmer velges for 2 år. Varamedlemmer velges for 1 år. Leder og nestleder for 1 år.
  7.12 Representanter til å underskrive årsmøtets protokoll.
  7.13 Valgkomite på 3 medlemmer til forberedelse av neste års valg. Funksjonstid i valgkomiteen er 3 år.
  7.14 Valg av to personer og en vara som skal revidere regnskapet. Alle velges for to år.
  Innkalling og beslutningsdyktighet
  7.15 Årsmøtet holdes fortrinnsvis i april.
  7.16 Innkalling skjer ved forhåndsmelding som sendes med minimum 1 måneds varsel til TOFAs medlemmer per post og/eller e-post med lesebekreftelse. Forhåndsmeldingen vedlegges foreløpig saksliste.
  7.17 Endelig innkalling skjer med minst 2 ukers varsel og vedlegges endelig saksliste, sakspapirer og valgkomiteens innstilling.
  7 18 Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles med minst 1 mnd varsel når styret eller minst 3 medlemmer forlanger det.
  7.19 Årsmøtet er beslutningsdyktig i behandling av årsberetning, regnskap og budsjett uansett oppmøte. For å være beslutningsdyktig i valg av styre og andre saker, kreves minimum 15 % representasjon av medlemsorganisasjonene. Eksisterende styre blir sittende hvis ikke årsmøtet er beslutningsdyktig til å velge nytt styre. For å kunne endre vedtekter, kreves minimum 30 % representasjon av medlemsorganisasjonene.
  7.20 Årsmøtet avgjør saker med simpelt flertall. Ved stemmelikhet avgjør ordførerens stemme saken.
  7.21 Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt
  7.22 Styret har stemmerett i alle saker unntatt i behandlingen av årsberetning og regnskap.
  7.23 Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må foreligge for styret senest 3 uker i forveien.
  Vedtektsendring
  7.24 Vedtektsendringer kan foretas av årsmøtet, og krever 2/3 flertall av de tilstedeværende stemmeberettigede representanter. Minimum 30 % av medlemsorganisasjonene må være representert.
  Protokoll
  7.25 Det skal føres forslag og vedtaksprotokoll fra forhandlingene i årsmøtet
   
  Oppløsning § 8
   
  8.1 Beslutning om oppløsning av TOFA treffes på ordinært årsmøte.
  8.2 Forslag om oppløsning med begrunnelse må være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. Det kreves da også 2/3 flertall for oppløsning.
  8.3 Etter at oppløsning er besluttet, treffer møtet med simpelt flertall avgjørelse om disponering av TOFAs eiendeler og midler


                              
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.