TOFA
TOFA
Telefon: 73965580
Epost: tofa@tofa.org

Velkommen til Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA)

  Registrer fangst
  NIDELVA, SISTE 10

  31.8Laks2,2 kg.
  31.8Laks1,6 kg.
  31.8Sjøørret7 kg.
  31.8Laks1,8 kg.
  31.8Laks4 kg.
  31.8Laks1,5 kg.
  30.8Sjøørret6 kg.
  29.8Laks1,1 kg.
  29.8Laks1,5 kg.
  29.8Ørret2,4 kg.

  Restriksjonene i fisket i Nidelva - en presisering

  TOFA har siden 26. juni mottatt en del spørsmål om innskrenkingene i laksefisket generelt, samt forbudet mot markfiske i Nidelva. Vi vil med dette forsøke å svare på de vanligste spørsmålene.  

  Bakgrunn

  26. juni innførte Miljødirektoratet som kjent ekstraordinære innskrenkinger i laksefisket i midt-norge, deriblant i Nidelva. Disse innskrenkingene gjaldt følgende: 
  - Fredning av hunnfisken
  -Innkorting av fiskesesong

  TOFA fikk et forvarsel på under 36 timer før disse reguleringene trådte i kraft. Selv om vi mener at reguleringene fra myndighetene var fornuftige i lys av den prekære situasjonen i fisket, stiller vi oss noe undrende til hurtigheten i saksgangen, samt hvordan reguleringsmekanismen med midtsesongevaluering er spilt ut på sidelinjen.  Reguleringene sa heller ingen ting om hvordan man skulle implementere en fredning av hunnfisken. Dette ble overlatt til lokalforvaltningen. 

  TOFA drøftet 25. juni dette i styret  og deretter med de private grunneierne som sitter i Fagrådet for Nidelva (stift. Kroppan, Stokke, Leirfossen privat og Tempe). Det ble da enighet om også å forby markfiske på TOFAs vald og disse valdene, samt tillate maks en treblekrok på wobblere. Dette er ganske enkelt en lokal regulering som sikrer det vi mener er en forsvarlig implementering av myndighetenes hunnfiskfredning. Markfiske, slik det i all hovedsak utøves i dag, er dessverre ikke forenlig med fang-og-slipp grunnet økt sannsynlighet for dyp kroking. -Og det er nettopp et 50 % fang-og-slipp fiske myndighetene har innført med hunnfiskfredning. Det ble drøftet internt hvorvidt man kunne tillate sirkelkrok eller ufortynget markfiske. Dette er imidlertid teknikker og utstyr som i dag utøves av et ytterst fåtall fiskere. Hurtige tilslag er også noe som nok sitter langt inne hos mange. Da det i tillegg byr på oppsynsmessige utfordringer å ha slike unntak, falt valget på å ha en regulering som er klar og enkel. Dette betyr imidlertid ikke at denne diskusjonen ikke vil bli tatt opp på nytt i forkant av kommende sesonger. Det er sterke tradisjoner for markfiske i Nidelva, og disse ønsker vi å ivareta. 

  Markforbud er også en regulering som ikke ekskluderer. De fleste markfiskere kan knyte på wobbler, sluk, spinner eller fluedupp uten å kjøpe nytt utstyr. Unntaket er de eldste og mest uføre (bl.a. Fossekallen Fiskeklubb) som dessverre blir rammet hardt av et markforbud. Hunnlaksfredningen er dog til for å beskytte laks, -ikke laksefiskere.

  Hvilke vald gjelder reguleringene?
  -Hunnlaksfredningen og innkortet sesong gjelder hele Nidelva. Vårt oppsyn har begrenset politimyndighet og kan (og vil) dermed kontrollere disse offentlige fiskereglene også på privat grunn. 
  -Markforbud og krokbegrensning på wobbler gjelder per i dag TOFAs vald (herunder også valdene som disponeres av TJFF - Fossumhølen og Tilfredshet), Leirfossen privat, stift. Kroppan og Stokke. Vi håper og tror at andre private grunneiere også slutter seg til denne reguleringen i en kritisk stund for laksen. Vi bør også nevne at Tempevaldet etter 28. juni tok seg et forbehold om en viss tillemping ved bruk av mark. Vi beklager dette, men respekterer det. Med andre ord: fisk som er lagt inn på laksebørsen som fanget på mark er ikke nødvendigvis lovbrudd!

  Er det fritt fram for mark og to treblekroker på andre private vald?
   -Ja, hvis grunneieren du fisker hos sier så. -Men vil du være den personen? Vi håper, tror og forventer at fiskere som bryr seg om Nidelvlaksens framtid kan slutte opp om denne begrensningen ut sesongen. Hvis du først skal fiske med mark, anbefaler vi videre å enten benytte ufortynget mark og hurtige tilslag, eller sirkelkrok. Dette finner du i velassorterte sportsfiskeforretninger i byen. 

  Vi registrerer også at mark fortsatt tillates i enkelte andre trønderelver hvor hunnlaksen er fredet. Dette har vi ingen kommentarer til. Dette er den reguleringen vi mener er korrekt for Nidelva under årets prekære omstendigheter. Og det står vi for. 


  Om øvrig redskap
  Flue, sluk og wobbler er selvsagt ingen vidunderkur for forsvarlig gjenutsetting; -det har kun lavere sannsynlighet for å skade fisken enn mark. Vel så viktig er fiskerens erfaring, holdninger, og øvrig utstyrsvalg. Enten man fisker med flue eller sluk, skal det fiskes med utstyr som tåler Nidelvlaks, og kampen skal ikke gjøres unødvendig lang. En hver fisk skal landes som om den skal gjenutsettes! Det vil si for hånd i vannkanten eller med (fortrinnsvis knutefri) håv.  Klepp eller byksering på land er uakseptabelt, og vil bli påpekt av oppsynet. Hvis du først skal sette ut en laks, hvorfor ikke sørge for at den overlever?

  Om markfiskets framtid i Nidelva 
  Prinsippet om bærekraftig høsting står sterkt i TOFA. TOFA ønsker som hovedregel å regulere hvor mye man høster, ikke hvordan man høster den. Markfiskets tradisjoner i Nidelva er sterkt forankret, og TOFAs styre og administrasjon består også i stor grad av personer som fisker med mark på fritiden. Dette er et tiltak for å kunne implementere myndighetspålagte reguleringer på svært kort varsel. Reguleringsprinsipper for framtidige sesonger vil bli grundig diskutert i TOFAs styre og Fagrådet for Nidelva, deriblant alternative markfisketeknikker som sirkelkrok og lettfiske. 

                              
   
    _____________________


                                                     


  Betal Fiskeravgiften her
  _____________________


  _____________________


  _____________________


  ______________________  _______________________


  Prognose Nidelva
  ______________________
  ______________________


  ______________________

  ______________________

  Sjekk innsiget av laks i
  Trondheimsfjorden
  ____________________


   
  TOFAs Innlandsfiskeguide
  ______________________

  TOFAs medlemmer

  Hemne JFF
  Malvik JFF
  Melhus JFF
  Orkla JFF
  Tiurn JHF
  Støren JFF
  Trondheim JFF
  Meldal JFF
  Horg JFF
  Stjørdal JFF
  Sør-Trøndelag JFF

  Jonsvatnet Grunneierlag
  Malvik Grunneierlag
  Klæbu Grunneierlag
  Leinstrand Grunneierlag

  Fjellstyrene i Midtre Gauldal
  Byneset Fjellstyre
  Lonke Fjellstyre
  Singsås Fjellstyre
  Haltdalen og Ålen Fjellstyre
  Bruås og Rauå Fjellstyre

  Nidaros Kystmeitelag
  Fossekallen Fiskeklubb
  Trondheim Sportsfiskere
  Øvre Nidelven Lystfiskeclub
  Trondheim Havfiskeklubb


  Vi sponser TOFAs arrengement.